O szkole ... Kontakt:
Szkoła Podstawowa Nr 4
ul. Zaryte 78, 34-700 Rabka-Zdrój
tel. 18 2684104
e-mail:
sp4rabka@wp.pl
http://www.sp4rabka.republika.pl

http://www.sp4.rabka.pl

 

Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują:
 Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują,
Trzecie z strony przychodzą, co szczęściem zowiemy;
 Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.
                                                                   Jan Kochanowski
(Dziewosłąb)


Pracownicy

W szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli, w tym 12 w pełnym wymiarze godzin. Obsługę stanowi 3 pracowników obsługi (1 etat konserwatora i 1,5 etatu sprzątaczki). Większość nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego (14) i mianowanego (2). Stopień nauczyciela kontraktowego - 3, stażysty -1.

Baza

Pracownia komputerowa

Multimedialne centrum biblioteczne

Biblioteka - ponad 6 tys. voluminów

Świetlica

Siłownia

Zastępcza sala gimnastyczna

2 boiska

6 sal lekcyjnych

2 sale oddziału przedszkolnego

Sala audiowizualna
 

Osiągnięcia i podejmowane działania (fragment sprawozdania Dyrektora Szkoły):

·        aktualizacja  Statutu  Szkoły  (zwłaszcza  WSO)  dokonywana  jest  na  bieżąco  -  wewnętrzne  uregulowania oraz procedury zawarte w Statucie odpowiadają aktualnym przepisom prawa oświatowego i są zgodne z działalnością statutową Szkoły,

·         zarówno Statut Szkoły i inne dokumenty regulujące zasady jej funkcjonowania są ogólnodostępne / społeczność szkolna ma dostęp do tych dokumentów,

·         wychowawcy na lekcjach wychowawczych przedstawiają zarówno regulaminy jak  i programy bezpośrednio ich dotyczące, są to m.in. WSO, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki,       

·         najważniejsze,  regulujące     funkcjonowanie   Szkoły   dokumenty       dostępne dla   zainteresowanych w sekretariacie Szkoły oraz w Internecie,

·         prowadzona jest intensywna – pozytywna promocja wizerunku Szkoły, informacje o osiągnięciach uczniów oraz o ważnych wydarzeniach z życia Szkoły aktualizowane są na bieżąco w Internecie (strona www Szkoły)  oraz w formie fotograficznej dokumentacji – w gablotach na terenie Szkoły i w szkolnej kronice. Aktualizowanie szkolnej strony internetowej jest zadawalające – aktualizacja wydarzeń przebiega sprawnie, na bieżąco,

·         nauczyciele w zdecydowanej większości wpływają korzystnie swoją postawą na wizerunek Szkoły w środowisku lokalnym,

·         zdecydowana większość nauczycieli chętnie angażuje się w wielopłaszczyznową działalność Szkoły , budując oraz wzmacniając swoim działaniem pozytywny wizerunek Szkoły w szeroko rozumianym lokalnym środowisku,

·         w Szkole realizacja podstawy programowej, obowiązku nauki, ewidencja frekwencji oraz wyników nauczania  prowadzona jest w formie dziennika papierowego , zasadniczo obowiązek systematycznego uzupełniania informacji w dzienniku jest przestrzegany przez ogół nauczycieli, obserwuje się jednak w dalszym ciągu okresowy brak systematyczności wpisów   u niektórych nauczycieli, 

·         ewidencja spełniania przez uczniów obowiązku nauki nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nauczyciel - wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym i po uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły podejmują działania prowadzące do wyjaśnienia przyczyn absencji szkolnej danego ucznia, prowadzą rozmowy wyjaśniające zarówno z uczniem, jak i prawnymi jego opiekunami.  

·      nauczyciele oraz szkolny pedagog i dyrektor Szkoły w sposób partnerski współpracują z rodzicami i uczniami, zachęcając ich do aktywnego udziału w życiu Szkoły . Zebrania z rodzicami są okazją do życzliwej, szczerej i szerokiej wymiany poglądów, spostrzeżeń i uwag. Większa część rodziców uczestniczy w nich systematycznie. Rodzice, którzy utrzymują  stały kontakt ze Szkołą mają pewność, że wszystkie istotne dla nich sprawy są z uwagą wysłuchiwane i analizowane (zarówno nauczyciele jak i dyrektor ustosunkowują się do poruszanych problemów z najwyższą życzliwością). W szkole podejmowane są działania mające na celu pedagogizację rodziców- zorganizowane zostało spotkanie z psychologiem na temat zagrożeń w sieci. W przyszłym roku szkolnym należy zorganizować takie działania dla rodziców przynajmniej raz na semestr. 

·      pomieszczenia szkolne utrzymywane są w należytej czystości. Wyposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne – jest na bieżąco modernizowane i uzupełniane - umożliwia ono realizację zadań programowych. 

 Dokonano również remontu jednej klasy, wymiany starego sprzętu na nowy w świetlicy szkolnej, w oddziale „ zerowym”, uzupełniony został również potrzebny sprzęt niemalże do każdej klasy i biblioteki według potrzeb. 

·         Szkoła spełnia warunki bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki, potwierdzają to  kontrole przeprowadzone przez organy zewnętrzne, 

·         społeczność szkolna – uczniowie dbają o ład, czystość i estetykę pomieszczeń – prowadzone są systematycznie kontrole stanu czystości sal lekcyjnych oraz toalet, 

·         dokumentacja szkolna prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego i uwzględnia realizację podstawowych praw ucznia, 

·         wszystkie pomieszczenia szkolne, ich wyposażenie oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bhp. 

·         Szkoła rozpoznaje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa oraz podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo i higienę pracy. Podczas zajęć organizowanych przez Szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli, opieka nad uczniami podczas przerw prowadzona jest systematycznie. Uczniowie zapoznani są z zasadami bhp obowiązującymi w Szkole. Zasady te często są przypominane, procedury ogólnodostępne i aktualizowane, wszystkie przepisy w zakresie bhp są przestrzegane, 

·         uczniowie mają dostęp do bieżącej wody (zarówno ciepłej jak i zimnej) oraz środków czystości w toaletach,  

·         szkolny plan nauczania odpowiada założeniom ramowego planu nauczania, 

·         Szkoła posiada zestaw programów nauczania opracowany dla oddziałów zgodnie  z obowiązującymi przepisami i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. W wybranych realizowanych programach nauczania uwzględnione są przedmioty,  i treści zawarte w podstawie programowej. Wszyscy nauczyciele realizują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego w sposób określony w przepisach. Cele nauczania i wymagania edukacyjne są jasne i zrozumiałe dla uczniów, przedstawione uczniom i rodzicom. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami, co przedstawiają zapisy w dzienniku lekcyjnym,  

·         nauczyciele przygotowują się do zajęć edukacyjnych w sposób właściwy, lekcje prowadzone są w taki sposób, aby zainteresować uczniów danym tematem oraz aktywizować uczniów słabych. Prowadzący lekcje nauczyciele stosują różnorodne metody, formy i środki nauczania, tak, aby każdy uczeń mógł opanować przewidziane w programie treści nauczania,  

·         Szkoła stwarza uczniom możliwość czynnego udziału w realizacji różnych programów- ŚNIADANIE DAJE MOC, KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY oraz jak co roku mogą uczestniczyć w programie OWOCE W SZKOLE I SZKLANKA MLEKA 

·         Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wielu wycieczkach w środowisku lokalnym, jak i dalszym- zorganizowana została wycieczka do SKANSENU W ZUBRZYCY, DO KOPALNI SOLI W WIELICZCE I DO ZAKOPANEGO (zwiedzono Centrum Edukacji TPN, zimowy park rozrywki- Snowlandię i Manufakturę cukierków), z Bonu Kultury zorganizowano wycieczkę do Szymbarku, gdzie dzieci w bezpłatnych warsztatach miały możliwość poznana kultury Wsi Pogórzańskiej, zorganizowano również wycieczkę do Gorczańskiego Parku Etnograficznego oraz wyjazd do teatru w Krakowie i teatrzyku „ Rabcio” w Rabce- Zdroju , 

·         uczniowie znają i przestrzegają zasad tolerancji oraz poszanowania godności osobistej każdego członka szkolnej społeczności, 

·         nauczyciele poszczególnych przedmiotów diagnozują indywidualne potrzeby oraz osiągnięcia uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do uzdolnień uczniów, respektują postanowienia oraz dostosowują się do wskazówek Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,  

·         Szkolny system oceniania jest aktualizowany, zgodny z prawem oświatowym, wspiera umiejętność uczenia się, nauczyciele przestrzegają zasad oceniania, klasyfikowania, 

·         w Szkole powołane zostały zespoły nauczycieli do realizacji wybranych zadań dydaktyczno - wychowawczych, których zadaniem było opracowanie i w- prowadzenie w życie programów wychowawczego i profilaktyki oraz ewaluacja wewnętrzna wybranych obszarów funkcjonowania Szkoły, 

    W tym roku szkolnym celem ewaluacji było określenie stopnia efektywności działań szkoły  w zakresie poprawy   bezpieczeństwa uczniów w obszarze bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń komunikacyjnych. Sformułowano następujące wnioski

          Włączyć rodziców do efektywnej współpracy, by skuteczniej eliminować zagrożeńa   i wzmacniać właściwe zachowania.

          Zwiększyć liczbę spotkań z osobami z zewnątrz mającymi istotny wpływ na zagrożenia na jakie narażone są dzieci w sieci oraz korzystające z różnego rodzaju urządzeń komunikacyjnych.

          Eliminować wszelkie przejawy agresji poprzez konsekwentne działania.

          Uzmysłowić uczniom, że cyberprzemoc to inna forma agresji tyle, że z użyciem mediów elektronicznych -przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Zwiększyć nacisk na profilaktykę :warsztaty, spektakle, prelekcje, referaty itp.

          Uzmysłowić rodzicom, że bagatelizowane wybryków ich pociech stanowić będzie w przyszłości znacznie dla nich poważniejszych problemy. Zachęcić ich do współpracy poprzez rozmowy , przedstawienia profilaktyczne inne możliwe formy mające na celu ich pedagogizację.

          Należy monitorować zaistniałe zjawisko. Jeżeli będzie to konieczne wprowadzić do programu profilaktyki zjawisko cyberprzemocy. 

·         Szkoła gromadzi, analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów, najlepsi uczniowie w różnych dziedzinach są nagradzani.

·          Uczniowie, mobilizowani są przez nauczycieli do aktywnego udział w różnego rodzaju konkursach i zawodach: przedmiotowych, sportowych oraz artystycznych – odnoszą sukcesy.  

·         W tym roku szkolnym uczniowie brali udział w 6 ogólnopolskich, w 13 gminnych i 26 szkolnych konkursach o różnej tematyce. W dalszym ciągu jednak brak olimpijczyków .W przyszłym roku należy dołożyć wszelkich starań w tej dziedzinie . i w większym stopniu zachęcać uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratorium,

·         Szkoła w miarę możliwości gromadzi informacje o losach swoich absolwentów, niestety najpowszechniejszą formą pozyskiwania informacji o ich losach są nieformalne kontakty nauczycieli oraz obecnych uczniów Szkoły z absolwentami,  

·         przeprowadzone są wstępne diagnozy przedmiotowe (na początku roku szkolnego) mające na celu ustalenie poziomu opanowania wiedzy przez uczniów klasy pierwszej, oraz w oddziale przedszkolnym- wyniki są podstawą opracowywania przez nauczycieli działań wyrównawczych i indywidualnych do pracy z poszczególnymi uczniami, 

·         przeprowadzono również diagnozę końcową w oddziale przedszkolnym i wydano rodzicom „ Informację o stanie gotowości szkolnej”, w klasie VI został przeprowadzony test diagnozujący- średni wynik testu wyniósł 39,7%, najlepszy wynik osiągnął 1 uczeń- 78%, najsłabszy 3 uczniów- 17%, 

·         przeprowadzono również test uczniów klasy trzeciej – Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty 2017- OPERON- wyniki: język polski średnia ocen wynosiła 4,3; matematyka- średnia ocen 4; przyroda –średnia ocen- 4,4; 

·         analiza wyników kształcenia dokonywana jest na spotkaniach RP, szczegółowa analiza ilościowo – jakościowa prowadzona jest przez nauczycieli w ramach zespołów przedmiotowych, a wyniki tych analiz wykorzystywane są przez poszczególnych nauczycieli Szkoły do modyfikacji stosowanych w dydaktyce własnych - indywidualnych metod nauczania i pracy z uczniami, 

·         wyniki kształcenia w roku szkolnym 2016/2017. 

Promocję do klasy programowo wyższej otrzymali z klas I-III- wszyscy uczniowie i z klas IV-VI- wszyscy uczniowie .Średnia ocen w szkole wynosi- 4,35 a średnia frekwencja wynosi 93%. 

·         Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów   w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami zajęcia prowadzone są przez pedagoga szkolnego. Organizowane są ponadto nieodpłatne dodatkowe zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów, których celem jest likwidacja zaległości z takich przedmiotów jak: matematyka, język polski, język angielski  oraz w zależności od potrzeb zespoły wyrównawcze w klasach młodszych. Prowadzone są również zajęcia mające na celu przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych. 

·         przestrzegane    zasady  spełniania  obowiązku  nauki,  nauczyciele  systematycznie  sprawdzają  obecność uczniów na lekcjach. W przypadku stwierdzenia powtarzającej się nieusprawiedliwionej nieobecności na lekcji o fakcie tym powiadamiani są szkolny pedagog, dyrektor oraz prawni opiekunowie ucznia,  

·         w Szkole przestrzegane są prawa dziecka i prawa ucznia. Uczniowie mają prawo do własnego zdania i obrony swoich praw zgodnie z obowiązującym Programem Wychowawczym oraz Statutem. Wszystkie działania w Szkole są zgodne  z Konwencją o Prawach Dziecka. Szkoła zapewnia równe szanse rozwoju uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych. Pedagog szkolny ściśle współpracuje z PPP, rodzicami i wychowawcami uczniów,  

·         Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym, uczniowie ci objęci są dodatkowymi zajęciami z przedmiotów, w których wykazują uzdolnienia (w tym także sport i przedmioty artystyczne), 

·         organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

·         plan lekcji umożliwia wszystkim uczniom udział w zajęciach lekcyjnych. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w taki sposób, aby uczniowie zainteresowani daną dziedziną mogli w tych zajęciach uczestniczyć, 

·         Program Wychowawczy  Szkoły  realizowany  jest we współdziałaniu z rodzicami oraz z uwzględnieniem  ich opinii. Na konferencji sierpniowej RP został zatwierdzony Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki na dany rok szkolny. Program został opracowany po zasięgnięciu opinii rodziców, nauczycieli                 i uczniów. Rodzice choć w ograniczonym zakresie to jednak współpracują ze Szkołą we wdrażaniu tego programu. Działanie wychowawcze Szkoły są w tym zakresie jednolite i spójne. Rozpoznawane są problemy wychowawcze uczniów. Uwzględniane są ich potrzeby w tym zakresie w planie wychowawczym na dany rok szkolny. W Szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd Uczniowski wybierany jest w demokratycznych wyborach. Wybór uczniów jest ostateczny i przez wszystkich szanowany. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, jak i cały zarząd są akceptowani przez dyrektora  i wszystkich nauczycieli. Samorząd Uczniowski działa w imieniu uczniów, ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje pomysły, a także uwagi. Propozycje Samorządu są akceptowane po spełnieniu niezbędnych i jasno określonych warunków. Stosunki pomiędzy Samorządem i dyrektorem są bardzo dobre, 

·         prawa i obowiązki uczniów są przestrzegane w sposób zadawalający, potwierdza to brak zgłaszanych do dyrektora Szkoły skarg, uczniowie są zapoznawani z prawami i obowiązkami – jednocześnie należy podkreślić, że Statut Szkoły w zakresie stosowania wobec uczniów nagród i kar musi być rygorystycznie stosowany, 

·         wychowawcy  we  współpracy  z  pedagogiem  analizują  na  bieżąco  trudności  wychowawcze,  w  każdym przypadku, po konsultacji z rodzicami, stosowane są odpowiednie środki zaradcze w zależności od problemu i możliwości wychowawczych rodziny, wychowawcy rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie opieki i przekazują informację pedagogowi. Pedagog i dyrektor współpracują z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc społeczną, takimi jak: PPP, Ośrodek Pomocy Społecznej,

·         pedagog dokonała diagnozy środowiska szkolnego w celu wytypowania uczniów przejawiających zaburzenia rozwoju, sprawiających problemy wychowawcze. Przeprowadzona została pogadanka na temat „ Moja klasa” w klasie VI w celu rozpoznania przyczyny konfliktów w klasie,

·         współpracując z Komendą Policji w Rabce- Zdroju zorganizowano zajęcia na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz na temat bezpieczeństwa na wakacjach.

·         promowany jest zdrowy tryb życia, na lekcjach i innych formach edukacyjnych przedstawiane są skutki uzależnień. Uczniowie wiedzą, co jest dobre dla zdrowia fizycznego i psychicznego, a co nie. Prowadzona jest promocja zdrowego stylu życia, prezentowane są skutki stosowania używek.. 

·         uczniowie maję zapewnioną właściwą opiekę psychologiczno-pedagogiczną: w przezwyciężaniu trudności emocjonalnych- 1 uczeń z klasy III i 1 uczeń z klasy IV, w pokonywaniu trudności w uczeniu się- klasa II- 2 uczniów, klasa IV- 2 uczniów klasa VI- 3 uczniów .Zorganizowane zostały również zajęcia wspomagające dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

·         do terapii logopedycznej zakwalifikowano 23 uczniów, uczniowie uczestniczyli w zajęciach raz w tygodniu indywidualnie lub 2-3 uczniów w grupie,  

·         uczniowie znają obowiązujące w Szkole normy i zasady, starają się je przestrzegać, a odchylenia od przyjętych norm zdarzają się wyjątkowo sporadycznie, 

·         rozpoznawane są potrzeby Rady Pedagogicznej i nauczycieli. Indywidualne plany rozwoju zawodowego nauczycieli zasadniczo są zgodne z potrzebami Szkoły, nauczyciele chętnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia, zarówno  w konferencjach, kursach jak i podejmują studia podyplomowe, 

·         w szkole prowadzone jest również WDN. W tym roku szkolnym odbyły się 4 rady szkoleniowe zgodnie z przyjętym harmonogramem, 

·         klimat relacji międzyludzkich w Szkole jest dobry, stwarzane są warunki do podejmowania inicjatyw pedagogicznych, nauczyciele chętnie współpracują ze sobą, organizowane są wspólnie liczne konkursy. Ocena pracy nauczycieli dostarcza informacji o jakości ich pracy i ma wpływ na ich rozwój zawodowy. Nauczyciele są przygotowani do pracy, posiadają kwalifikacje lub kontynuują dokształcanie w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji potrzebnych w Szkole. Sukcesy nauczycieli są doceniane – w miarę możliwości również finansowo, a niedociągnięcia eliminowane – dotychczasowa polityka finansowego motywowania oraz nagradzania pracy i osiągnięć nauczycieli jest akceptowa 

·           nauczyciele  chętnie  uczestniczą  w  pozaszkolnych  formach  doskonalenia  (kursy, warsztaty,  konferencje metodyczne i szkoleniowe). Każdy z nauczycieli uczestniczył przynajmniej w 3 formach doskonalenia.


Powrót