Patron szkoły - Jan Kochanowski

                     JAN KOCHANOWSKI  (1530-1584)                                  

I jak o Kazimierzu Wielkim powiedziano, że zastał Polskę drewnianą, a pozostawił murowaną, tak i o Janie Kochanowskim powiedzieć można,
że zastał w Polsce tylko wiersze, a pozostawił po sobie poezję.

„I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, gdzie dotychczas nie było znaku polskiej stopy.”

     Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku. Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej. Studiował w Akademii Krakowskiej, na Uniwersytecie w Królewcu i w Padwie. We Włoszech, na uniwersytecie w Padwie zdobył gruntowne wykształcenie filozoficzne, pogłębione znajomością łaciny, greki oraz literatury starożytnej. Kochanowski wyrósł w ten sposób na jednego z najznakomitszych humanistów, znawcę autorów starożytnych. Wracając z Włoch do Polski Kochanowski zatrzymał się we Francji, gdzie również obserwował rozwój poezji w języku narodowym. W 1557 roku Kochanowski na wieść o śmierci matki wraca do Ojczyzny i otrzymuje w spadku Czarnolas. Był dworzaninem i jednym z sekretarzy Zygmunta II Augusta. Porzucił dwór królewski ok. 1570 roku i osiadł w Czarnolesie, gdzie wkrótce ożenił się. Największy poeta Polski przed Mickiewiczem wprowadził literaturę polską w krąg wielkich literatur europejskich. Był twórcą - opartych na klasycznych wzorach greckich i łacińskich oraz literaturze włoskiego renesansu - nowożytnego języka i form poezji w Polsce. W swych dziełach dał najpełniejszy wyraz problematyki światopoglądowej i politycznej polskiego humanizmu szesnastowiecznego. Żyjąc na wsi realizował swoiście pojmowany humanistyczny ideał szczęścia ziemiańskiego, który dostrzegł w możliwości oddawania się ulubionym zajęciom- pisarskim i gospodarczym, w życzliwości wobec innych ludzi, w możliwości osiągnięcia wewnętrznej harmonii, która została brutalnie zburzona śmiercią ukochanej córki Urszulki, na cześć której napisał "Treny". W 1578 roku Kochanowski napisał "Odprawę posłów greckich", w której przyrównuje Polskę do upadającej Troi, stworzył również "Fraszki" i "Pieśni", z których był już znany na dworze królewskim. Kochanowski napisał w 1568 roku "Pieśń świętojańską o Sobótce". Parafrazując biblijną Księgę Psalmów stworzył "Psałterz Dawidów" w języku ojczystym. Ten wielki polski poeta zmarł w roku 1584. Jego zwłoki spoczywają w krypcie w kościele w Zwoleniu.

 Powrót